Att förändra mönster hos sig själv, i en grupp eller i en organisation kräver kunskap tålamod och nära samarbete. Vi är med er hela vägen.

Grupputveckling

Team kan utvecklas för att nå högre grad av samarbete och när de gör det presterar de bättre. För att åstadkomma reella förändringar kan man behöva förstå hur teamet fungerar idag och kartlägga deras prestationer och samarbete.

Beroende på hur gruppens samarbete ser ut kan interventioner anpassas utifrån gruppens samarbete. Det kan till exempel röra sig om att arbeta med strukturerade modeller för att klargöra roller, mål och ansvarsområden men även utbildning kring fungerande kommunikation och konflikthantering.  Även mer komplexa gruppdynamiska processer kan komma att belysas för att synliggöra omedvetna hindrande krafter som står i vägen för gruppens effektiva fungerande.

Ledningsgruppsutveckling

Vi använder moderna psykologiska metoder med vetenskapligt stöd tillsammans med erfarenheter av att själva ha arbetat som chefer och ledare för att bistå ledningsgrupper att utvecklas eller lösa upp problem.

Organisationsutveckling

Att skapa reella förändringar i en organisation kräver kunskap, tålamod och tid. Vi kombinerar systemteori och kunskap om mänskligt beteende i form av Organizational Behavior Management (OBM) för att förstå vad som kan behöva förändras för att åstadkomma en hållbar utveckling. Vi tror på att insatser ska vara nära förknippade med organisationens mål och värderingar.

Ledarskap

Att leda är inget man föds till utan det är något vi utvecklar en kompetens till. Vi utvecklar ledare med stöd från moderna teorier så att de kan frigöra de naturliga drivkrafter människor har och påverka de nyckelfaktorer som skapar resultat i företaget.

Chefscoaching

I chefscoachning arbetar vid med att skapa en tydlig riktning för ledarskapet, identifiera styrkor samt att använda dessa för att skapa motivation, ge människor omkring en känsla av självständighet och sammanhang. Dessa är delar vi vet är viktiga för att människor ska uppleva glädje och mening i sitt arbete och kunna skapa goda resultat.

Utreda kränkande särbehandling

I samband med skärpningen av arbetsmiljölagen 2016 och nu senast efter #metoo debatten har vi sett en ökad efterfrågan från arbetsgivare av en oberoende part för att rådgöra, samt när nödvändigt också utreda, vid anmälningar om kränkande särbehandling. Vi på bränning psykologer har mångårig erfarenhet av att hantera dess processer. Vi är utbildade i metoden Faktaundersökning, som anses vara de mest erkända metodiken inom området idag.  Syftet med faktaundersökning är att på ett rättvist sätt, och med respekt för parternas personliga integritet, undersöka och belysa om kränkande särbehandling har förekommit i arbete så som anmälts. Det är strukturerad och transparent process där de samtliga aktuella parter samt vittnen intervjuas och övrig bevisföring samlas in och analyseras.

Arbetsmiljö
kartläggningar

Arbetsmiljökartläggning genomförs för att identifiera risker och förbättringsområden inom en verksamhet. Det handlar dels om att försäkra sig om att arbetsplatsen och ansvariga chefer uppfyller de krav som arbetsmiljölagen ställer, samt att uppmärksamma tidiga signaler vad gäller stress och konflikter som riskerar att eskalera i utbrändhet och kränkningar. Processen präglas av delaktighet samt verktyg som är beprövade från forskning.

Terapi

Kognitiv beteendeterapi är en sammanfattning av ett antal terapimetoder som har ett vetenskapligt stöd för att hjälpa människa att kunna hantera tankar, känslor och fysiologiska relationer. Syftet med att söka hjälp är ofta en vilja att få en bättre livskvalitet och återskapa en känsla av mening.

Kunder och samarbeten

Vi arbetar med flera företag som är ledande inom sin bransch. Exempel på uppdrag är ledarutveckling, organisationsutveckling, organisationsanalyser och arbetsmiljöutredningar. Vill du veta mer kontakta oss.

Senaste Blogginlägg

Om Bränning Psykologer

Bränning Psykologer grundades 2018 av vännerna och kollegorna Niklas Nyström och Linus Älverbrandt med syfte att integrera en bredd av olika teoretiska och praktiska erfarenhet.  

Kontakt

Är du intresserad av våra tjänster? Eller har du kanske några frågor eller funderingar?